Voorwaarden in het kort

1

Alle prijzen zijn exclusief 7% verzekering, 21% BTW, transport, brandstof, onderhoud, olie, slijp- en slijtagekosten, diverse accessoires en toebehoren, reininging en toeslag schade/-brand en diefstalregelingen

2

Alle prijzen zijn exclusief 7% verzekering, 21% BTW, transport, brandstof, onderhoud, olie, slijp- en slijtagekosten, diverse accessoires en toebehoren, reininging en toeslag schade/-brand en diefstalregelingen

3

Alle prijzen zijn exclusief 7% verzekering, 21% BTW, transport, brandstof, onderhoud, olie, slijp- en slijtagekosten, diverse accessoires en toebehoren, reininging en toeslag schade/-brand en diefstalregelingen

4

Alle prijzen zijn exclusief 7% verzekering, 21% BTW, transport, brandstof, onderhoud, olie, slijp- en slijtagekosten, diverse accessoires en toebehoren, reininging en toeslag schade/-brand en diefstalregelingen

Artikel 1 Definities

a. Verhuurder: Oud Verhuur B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67535623.
b. Huurder: een huurder van goederen van Verhuurder.
c. Partijen: Verhuurder en Huurder.
d. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden, welke een integraal onderdeel zijn van de Overeenkomst.
e. Overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen Verhuurder en de Huurder betreffende de door Verhuurder aan Huurder te verhuren goederen.
f. Gehuurde: de door de Verhuurder op basis van de Overeenkomst te verhuren goederen.
g. Huurprijs: de in de Overeenkomst genoemde financiële vergoeding, door Huurder aan Verhuurder te betalen.

Artikel 2 Toepasselijkheid & totstandkoming van de Overeenkomst

a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en de Overeenkomst tussen Partijen waarop de Verhuurder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
b. Wijzigingen van of aanvulling op de Overeenkomst of afwijkingen van (onderdelen van) de Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
c. Deze Voorwaarden gelden ook na het einde van de Overeenkomst.
d. Algemene voorwaarden of andersoortige voorwaarden van de Huurder zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
e. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de Huurder het aanbod van de Verhuurder aanvaart.
f. Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij Partijen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst

a. De Verhuurder zal de Overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
b. De Huurder is verplicht om alle gegevens waarvan de Verhuurder heeft aangeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Verhuurder te verstrekken. Wanneer deze gegevens niet tijdig aan de Verhuurder zijn verstrekt heeft de Verhuurder het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de bij de Verhuurder gebruikelijke tarieven, aan de Huurder in rekening te brengen.

Artikel 4 Betaling

a. Alle door de Verhuurder genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief 7% verzekeringskosten en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij de Verhuurder anders heeft aangegeven.
b. De Verhuurder kan steeds vóór dat zij zelf dient te presteren op basis van de Overeenkomst van de Huurder verlangen om de ter zake daarvan verschuldigde betaling te voldoen.
c. Betalingen van facturen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door de Verhuurder aangegeven bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Huurder niet op.
d. De Huurder is zonder ingebrekestelling in verzuim door het enkele verloop van een betalingstermijn, ongeacht of dit de Huurder kan worden toegerekend. Onverkort de verdere aan de Verhuurder toekomende rechten is de Verhuurder is alsdan bevoegd om een rente over het verschuldigde bedrag te heffen van 1% per maand, te berekenen vanaf de eerste vervaldag.
e. De vorderingen van de Verhuurder zijn onmiddellijk opeisbaar indien de Huurder surseance van betaling aanvraagt, de Huurder surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Huurder is aangevraagd, de Huurder in staat van faillissement is verklaard, en / of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Huurder beslag wordt gelegd.
f. Inkomende betalingen van de Huurder strekken tot voldoening van de oudste openstaande posten, daaronder inbegrepen rente en kosten. g. Verhuurder kan bij de aanvang of na het ingaan van de Overeenkomst een waarborgsom van Huurder verlangen tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van Huurder. Teruggave van deze waarborgsom geschied aan het einde van de Overeenkomst op de voorwaarde dat Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5 Huurprijs

a. De Huurprijs is gebaseerd op een achturig gebruik van het Gehuurde gedurende alle dagen welke de Huurder het Gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van afhalen en retourneren, zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen.
b. Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst of voortijdige teruggave van het Gehuurde geeft Huurder geen aanspraak op vermindering van de Huurprijs, tenzij de oorzaak daarvan gelegen is in een defect van het Gehuurde en dit defect in gevolg van deze Voorwaarden voor rekening en risico van de Verhuurder komt.
c. De Verhuurder heeft het recht om de Huurprijs gedurende de Overeenkomst evenredig te verhogen met de prijzen van materialen, lonen, omzetbelasting en andere rechten.

Artikel 6 Offertes en aanbiedingen

d. Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de Verhuurder verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal 30 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.
e. Alle prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW, exclusief verzekeringspremie en exclusief schoonmaak-, transport- en reparatiekosten.
f. Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst of voortijdige teruggave van het Gehuurde geeft Huurder geen aanspraak op vermindering van de Huurprijs, tenzij de oorzaak daarvan gelegen is in een defect van het Gehuurde en dit defect op grond van deze Voorwaarden voor rekening en risico van de Verhuurder komt.
g. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden de Verhuurder nimmer, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.
h. Alle prijzen met betrekking tot het Gehuurde met urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag en 40 draaiuren per week. Extra draaiuren worden belast met 50% van het uurtarief tot maximum 160% van de Huurprijs bij continu draaien.
i. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.

Artikel 7 Schade– en Risico Regeling

a. Door de in ontvangst name van het Gehuurde erkent Huurder dat het Gehuurde in goede staat verkeert en geschikt is voor het door de Huurder beoogde gebruik. Door afname van het Gehuurde wordt Huurder ook geacht voldoende kennis te hebben van de instructies omtrent het gebruik en onderhoud van het Gehuurde. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit onkundig/ongeschikt gebruik van het Gehuurde.
b. Het vervoer van het Gehuurde is voor rekening en risico van Huurder.
c. Voor de “schade- en risico regeling” wordt een toeslagpercentrage van 7% over de huursom van de verzekerde objecten berekend. In geval van een gedekte schade geldt er per huurobject het volgende eigen risico voor rekening van de Huurder:
• Huurobject met een waarde onder EUR 2.500,–: eigen risico EUR 500,–;
• Huurobject met een waarde vanaf EUR 2.500,– tot en met EUR 4.999,–: eigen risico EUR 1.250,–;
• Huurobject met een waarde vanaf EUR 5.000,– tot en met EUR 9.999,–: eigen risico EUR 2.250,–;
• Huurobject met een waarde vanaf EUR 10.000,–: eigen risico EUR 3.250,–.
d. Ten behoeve van schade –en risico regeling heeft Verhuurder een werkmaterieelverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. Voor een beknopt overzicht van de verzekeringsvoorwaarden wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze algemene voorwaarden. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit beknopte overzicht. De volledige polis wordt op eerste aanvraag door Verhuurder aan Huurder toegezonden.
e. In het geval er schade optreedt aan of door het Gehuurde zal Huurder Verhuurder hiervan onverwijld op de hoogte brengen.

Artikel 8 Duur

a. De huurtermijn vangt aan op de datum en tijdstip zoals is overeengekomen in de Overeenkomst, voor een termijn zoals in de Overeenkomst genoemd.
b. In het geval dat de Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd geldt voor beide partijen een opzegtermijn van ten minste drie werkdagen.
c. Alle dagen gedurende welke de Huurder het Gehuurde in zijn bezit heeft, worden in rekening gebracht (overeenkomstig artikel 5a). Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door de Verhuurder niet worden aangenomen. Een gedeelte van een dag geld hierbij als een gehele dag.
d. Huurder dient het Gehuurde uiterlijk op de dag en het tijdstip te retourneren zoals dat is vastgelegd in de Overeenkomst, tenzij partijen voordien schriftelijk verlenging van de huurtermijn hebben afgesproken.
e. De aflevering en teruggave van het Gehuurde geschiedt ten bedrijven van Verhuurder, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
f. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het Gehuurde niet is geretourneerd, zal naar keuze van de Verhuurder, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken, de huurperiode telkens met een dag verlengd worden, dan wel zal de Verhuurder de goederen onverwijld tot zich nemen. g. De huurperiode eindigt nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, na inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retour bon door Huurder en Verhuurder. Het Gehuurde onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of in of bij één van de vestigingen van de Verhuurder geldt niet als einde huurperiode.
h. Het Gehuurde dient door de Huurder in dezelfde staat te worden geretourneerd als waarin deze is ontvangen. Dat wil zeggen: onderhouden, schoon en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering (behoudens normale slijtage). Extra tijd of kosten welke hieruit vloeien komen voor rekening van Huurder.

Artikel 9 Verplichtingen Huurder

a. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en / of vorderingen van derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Verhuurder, nadat enig voorval heeft plaatsgevonden.
b. Huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud, gebruik van juiste smeermiddelen en brandstoffen gedurende de hele periode dat het Gehuurde in zijn bezit is.
c. Huurder is nimmer gerechtvaardigd om veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door de Verhuurder gegeven uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
d. Huurder is verplicht het Gehuurde voor de juiste bestemming te gebruiken en zorgvuldig het Gehuurde te gebruiken, waarbij de bedieningsvoorschriften, die aan Huurder bij aflevering van het Gehuurde zijn overhandigd of uitgelegd, in acht genomen dienen te worden.
e. Het is verboden om het Gehuurde buiten Nederland te brengen en / of anders te gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Verhuurder.
f. Huurder draagt zorgt voor alle benodigde vergunningen, toestemmingen en machtigingen indien vereist, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
g. Huurder is verplicht bij aanvang van de huur voor eigen rekening een (werkmaterieel)verzekeringsovereenkomst af te sluiten en gedurende de huur gesloten te houden. Bij tekortkoming van nakoming van deze verplichting vrijwaart Huurder de Verhuurder voor alle aanspraken dienaangaande van derden.
h. Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook.
i. Het is Huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het Gehuurde aan te brengen anders dan met schriftelijke toestemming van Verhuurder.

Artikel 10 Eigendom en Rechten van Derden

a. Ten alle tijden behoudt de Verhuurder het eigendom van het Gehuurde en de Verhuurder heeft het recht het Gehuurde te controleren of te laten controleren.
b. Iedere vervreemding, bezwaring of afstanddoening van het Gehuurde, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verhuurder verboden.
c. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en zover nodig ermee in te stemmen dat Verhuurder de eigendom van het Gehuurde aan een derde kan overdragen, dat het Gehuurde aan een derde kan zijn (of worden) verpand tot zekerheid van betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van een huur- en of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
d. Indien Huurder in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst is het Verhuurder toegestaan om zonder aankondiging het Gehuurde te revindiceren. De kosten die hiermee gemoeid gaan worden voor rekening van Huurder gebracht.

Artikel 11 Annulering, opschorting en ontbinding

a. De Verhuurder behoudt altijd het recht om nakoming te eisen bij annulering van de Overeenkomst door de Huurder ongeacht de oorzaak hiervan.
b. Indien de Verhuurder de annulering door de Huurder accepteert, is de Verhuurder is gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de Overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.
c. De Verhuurder is gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk per brief, fax of e-mail te ontbinden of op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht van de Verhuurder om, in plaats van ontbinding of opschorting, nakoming van de Overeenkomst te vorderen, en onverminderd haar recht op schadevergoeding, wanneer:
i. de Huurder tekort schiet in de nakoming van de Overeenkomst;
ii. na het sluiten van de Overeenkomst Verhuurder omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Huurder haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet kan nakomen;
iii. de Huurder surseance van betaling aanvraagt, dan wel haar surseance van betaling wordt verleend;
iv. het faillissement van de Huurder is aangevraagd dan wel de Huurder in staat van faillissement is verklaard;
v. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Huurder beslag wordt gelegd;
d. Wanneer de Verhuurder op grond van dit artikel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt dat wel opschort, is elke vordering van de Verhuurder op de Huurder terstond opeisbaar.
e. De Huurder is bij niet (tijdige) nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst gehouden om alle door de Verhuurder gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden binnen een redelijke termijn.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a. De Verhuurder aanvaardt slechts aansprakelijkheid van de door de Huurder geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van de Verhuurder in de nakoming van de Overeenkomst, indien en voor zover deze schade door de verzekeraar van de Verhuurder wordt gedekt en tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
b. De Huurder is verplicht om in goed overleg de Verhuurder de gelegenheid te geven om binnen een redelijke termijn tekortkomingen waar de Verhuurder voor aansprakelijk is, te herstellen of de uit die tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
c. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
i. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de aard en omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
ii. in redelijkheid gemaakte kosten om de gebrekkige prestatie van de Verhuurder aan de Overeenkomst te laten beantwoorden wanneer deze kosten aan de Verhuurder kunnen worden toegerekend;
iii. in redelijkheid gemaakte kosten ter voorkoming of beperking van de schade indien de Huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot het voorkomen of beperken van directe schade in de zin van deze Voorwaarden.
d. In het geval dat de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, dan wel in het geval de schade van de Huurder niet door de werkmaterieelverzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de Verhuurder beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, tenminste voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
e. De Verhuurder is niet verplicht om een uit de Overeenkomst voortvloeiende schadevergoeding te betalen indien dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
f. De Huurder (of een persoon die namens hem handelt) die het huurobject afhaalt en de huurovereenkomst ondertekent, blijft te allen tijde verantwoordelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit deze Overeenkomst en dus aansprakelijk voor het Gehuurde en het betalen van de huurpenningen en eventuele bijkomende kosten. g. De Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in of aan het Gehuurde of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de Verhuurder.
h. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de Huurder door welke oorzaak dan ook. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het Gehuurde kunnen niet op Verhuurder verhaald worden. Huurder dient zichzelf hiervoor zo nodig te verzekeren.
i. De Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, dan wel van personen die door de Verhuurder worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Verhuurder.
j. De Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.
k. Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens, of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, onderhoud of verblijf, etc. is uitdrukkelijk uitgesloten.
l. De Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onheil van buitenaf, zoals bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van het Gehuurde, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zeecontainers, auto’s schaftwagens, e.d. of schade veroorzaakt door storm, overstromingen en andere natuurinvloeden of schade veroorzaakt door terrorisme.

Artikel 13 Overmacht

a. In het geval van overmacht, te weten een tekortkoming die niet aan de Verhuurder kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan schuld van de Verhuurder en ook niet op grond van de wet, rechtshandelingen of volgens hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, voor rekening van de Verhuurder dient te komen, zal de Verhuurder de Huurder binnen een redelijke termijn hiervan op de hoogte stellen.
b. In elk geval, maar niet uitsluitend, worden de volgende omstandigheden aangemerkt als overmacht: ongevallen, vervoersstoringen, werkstakingen, vertraagde of uitblijvende levering van leveranciers, overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme en (natuur)rampen.
c. In het geval van overmacht is de Verhuurder gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

Artikel 14 Privacy

a. In het geval van overmacht, te weten een tekortkoming die niet aan de Verhuurder kan worden toegerekend omdat deze niet is te wijten aan schuld van de Verhuurder en ook niet op grond van de wet, rechtshandelingen of volgens hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, voor rekening van de Verhuurder dient te komen, zal de Verhuurder de Huurder binnen een redelijke termijn hiervan op de hoogte stellen.
b. In elk geval, maar niet uitsluitend, worden de volgende omstandigheden aangemerkt als overmacht: ongevallen, vervoersstoringen, werkstakingen, vertraagde of uitblijvende levering van leveranciers, overheidsmaatregelen, oorlog, terrorisme en (natuur)rampen.
c. In het geval van overmacht is de Verhuurder gerechtigd om haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijke te beëindigen zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

Artikel 15 Geschillen en toepasselijk recht

a. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één van de Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
b. Indien Partijen niet langs de minnelijke weg tot een oplossing kunnen komen is de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht aangewezen om eventuele geschillen te beslechten.
c. Op de Overeenkomst, de Voorwaarden en iedere andere rechtsbetrekking tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bijlage 1: Beknopt overzicht voorwaarden werkmaterieelverzekering

De in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden genoemde verzekering betreft een Werkmaterieelverzekering (hierna: ‘(de) Verzekering’) afgesloten bij verzekeraar Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. (KvK: 27023707) (hierna: ‘(de) Verzekeraar’). Dit beknopte overzicht vormt geen volledige weergave van de voorwaarden van de Verzekering. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten c.q. onvolledigheden in dit beknopte overzicht. De volledige polis (bestaande uit het polisblad en de polisvoorwaarden) wordt op eerste aanvraag door Verhuurder aan Huurder toegezonden.

Beknopt overzicht voorwaarden:
• De Verzekering ziet op willekeurige werkmaterieel objecten in eigendom van Verhuurder en ingehuurd werkmaterieel door Huurder.
• De maximaal verzekerde som voor het WAM-risico bedraagt EUR 2.500.000,00 inzake materiele schade per gebeurtenis en EUR 7.500.000,00 inzake lichamelijk letsel per gebeurtenis en voor het werkrisico EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis;
• In het geval van schade aan het Gehuurde kan het zijn dat Huurder eigen risico moet voldoen aan de Verzekeraar. Voor de precieze hoogte van het eigen risico moeten de polis worden geraadpleegd. De polis wordt op eerste aanvraag door Verhuurder aan Huurder toegezonden;
• Schade aan zaken waarvan de huurder bezitter of houder is, is van de Verzekering uitgesloten;
• Het is Huurder niet toegestaan het Gehuurde aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder welke benaming dan ook;
• Het is Huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het Gehuurde aan te brengen anders dan met schriftelijke toestemming van Verhuurder;
• Het verzekerde bedrag voor schade aan (ondergrondse) zinkers, kabels, buizen en/of leidingen etc, met inbegrip van de daaruit direct en indirect voortvloeiende gevolgschade, bedraagt maximaal EUR 1.000.000,- per object en gebeurtenis. Huurder is verplicht bij de uitvoering van graafwerk, grondwerk of egalisatiewerk de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van schade aan ondergrondse kabels en leidingen en is verplicht om de op pagina 3 van het polisblad van de Verzekering genoemde minimumeisen in acht te nemen. De polis wordt op eerste aanvraag door Verhuurder aan Huurder toegezonden. Bij schade ontstaan aan ondergrondse kabels of leidingen terwijl deze minimumeisen niet in acht zijn genomen door Huurder geldt een eigen risico van EUR 12.500,00;
• De schade aan de inhoud van het Gehuurde is nimmer verzekerd;
• Er geldt een extra eigen risico bij diefstal van het Gehuurde als het Gehuurde geen tracking en tracing heeft. In het geval van diefstal, joyriding met, vermissing, oplichting met betrekking tot of verduistering van het verzekerde object geldt ten aanzien van cascoschade een eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 1.250,00 per object per gebeurtenis. Voor aanvullende voorwaarden t.a.v. het eigenrisico in voornoemd geval wordt verwezen naar pagina 4 van het polisblad van de Verzekering. De polis wordt op eerste aanvraag door Verhuurder aan Huurder toegezonden;
• De Verzekering dekt enkel schade veroorzaakt door of met het Gehuurde in het dekkingsgebied. Deze dekking geldt per motorvoertuig per gebeurtenis voor lichamelijk letsel en materiele schade, elk voor de maximaal verzekerde som daarvoor. Deze dekking geldt alleen indien het Gehuurde gewoonlijk in Nederland wordt gestald;
• De Verzekering biedt geen dekking voor verlies, schade aan en kosten met betrekking tot schade veroorzaakt terwijl het Gehuurde wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd; schade veroorzaakt door een niet door verzekeringnemer gemachtigde bestuurder; schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder van het Gehuurde geen houder is van een in Nederland geldig rijbewijs voor de categorie waartoe het verzekerde object behoort; schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder door een vonnis de bevoegdheid heeft verloren een motorvoertuig te besturen; schade veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet wettelijk bevoegd is het Gehuurde te bedienen;
• De Verzekering biedt geen dekking indien de Huurder een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven of een onware opgave heeft gedaan in verband met een ingediende vordering;
• De Verzekering biedt geen dekking voor de lading of last van het Gehuurde;
• De Verzekering biedt geen dekking toegebracht aan de Huurder, de bezitter, de houder of de bestuurder van het Gehuurde dat het ongeval veroorzaakte en de aan hen verbonden personen zoals echtgenoot/echtgenote, bloedverwanten, etc.;
• De Verzekering biedt geen dekking indien de bestuurder of bediener van het Gehuurde onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde dat hij niet in staat moest worden geacht het Gehuurde naar behoren te besturen of te bedienen;
• De Verzekering biedt geen dekking indien niet de normale zorgvuldigheid tegen diefstal, verlies en beschadiging van het Gehuurde is betracht;
• Huurder is verplicht om de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is naar waarheid aan de Verzekeraar te melden.

Download PDF
Terug naar boven